["Atlantis S 1.1 (neuer Name: Atlantis Super S 4)","Atlantis S 1.2 (neuer Name: Atlantis Super S 6) identisch mit \"alter\" megaSun 5000 Super E6","Atlantis S 1.3 (neuer Name: Atlantis Super S 8)","Atlantis S 2.1 (neuer Name: Atlantis Super Power S 6) identisch mit \"alter\" megaSun 5000 Super Power E6","Atlantis S 2.2 (neuer Name: Atlantis Super Power S 8)","Atlantis S 3.1 (neuer Name: Atlantis Mega Power S8)","Atlantis S 3.2 (neuer Name: Atlantis Mega Power Turbo) identisch mit \"alter\" megaSun 5000 Ultra","Genesis","Genesis III","megaSun 3000 Super","megaSun 3000 Super Power","megaSun 3000 Ultra Power","megaSun 3500 Super","megaSun 3500 Super Power","megaSun 4000\/4500 Super CPI","megaSun 4000\/4500 Super Power","megaSun 4000\/4500 Super Power CPI","megaSun 4000\/4500 Ultra Power","megaSun 4000\/4500 Ultra Power CPI","megaSun 4000\/4500 Super","megaSun 4800 Super Electronic Power","megaSun 4800 Super Electronic Power - P2","megaSun 4800 Super Power Electronic Power","megaSun 4800 Ultra Power Electronic Power - P2","megaSun 5000 Super E4","megaSun 5000 Super E6","megaSun 5000 Super Power","megaSun 53\/5","megaSun 5800 Super Power","megaSun 5800 Ultra Power","megaSun 6000 Super","megaSun 6000 Super Power","megaSun 6000 Ultra Power","megaSun 6000 XXL Super","megaSun 6700 Super Power CPI","megaSun 6700 Ultra Power","megaSun 6800","megaSun 6800 Super Power","megaSun 6800 Ultra Power","megaSun 6800 Ultra Power CPI","megaSun 6900","megaSun 6900 Super Power CPI","megaSun 6900 Ultra Power","megaSun 6900 Ultra Power CPI","megaSun 7000 Super","megaSun Atlantis Super S6 CPI","megaSun I","megaVision Super Power","megaVision Super Power S10","megaVision Super S8","megaSun 7000 Ultra Power (CPI)","3500","4000","4500","5600","6800","6900","7000","Atlantis","Light Shuttle","megaSun 5000 Ultra Power","megaSun 7000 Super Power","megaSun 7900 Super Power","megaSun 7900 Ultra Power","megasun 6700","megasun 6800","megasun 6900","megasun 7000","megaSun Tower T200 180W","megaSun 6700 Super Power","Atlantis S 1.4 (neuer Name: Atlantis Super Turbo) identisch mit \"alter\" megaSun 5000 Super Turbo","megaSun 5000 Ultra Turbo Power","megaSun Shuttle 360\u00b0","Atlantis S 2.3 (neuer Name: Atlantis Super Power Turbo) identisch mit \"alter\" megaSun 5000 Super Turbo Power","Galaxy Ultra","megaSun 5000 Super Power Turbo","megaSun 5000 Super Turbo","megaVision 800 VHR Typ 1.4","megaVision Power Turbo","megaVision Super Power Turbo"]